Warunki sprzedaży

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują stosunki pomiędzy Hocoboin a Klientem w związku z zakupem Produktów na odległość, za pośrednictwem sieci elektronicznej, na Stronie. W sprawach nieuregulowanych wyraźnie w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży należy odwoływać się do przepisów, o których mowa w Dekrecie Ustawowym 206/2005 oraz do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY

Zakup przedmiotów dokonywany przez Klienta za pośrednictwem portalu podlega niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży, jak również przepisom Dekretu Ustawowego 70/2003 oraz Dekretu Ustawowego 206/2005 ("Kodeks Konsumencki").

1. Definicje

Oprócz innych terminów zdefiniowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży, następujące terminy są zdefiniowane, a ich znaczenie jest ważne zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej:

UMOWA NA ODLEGŁOŚĆ: umowa dotycząca towarów i usług przewidzianych przez Hocoboin, który w przypadku tej umowy korzysta wyłącznie z jednej lub kilku technik komunikacji na odległość aż do momentu zawarcia umowy, w tym do samego zawarcia umowy.

Hocoboin: oznacza firmę Hocoboin z Via Rizziconi 18/20 - 00110 Rome - numer VAT IT14126721001 - Rea: Rm-1508324

KLIENT: wskazuje osobę fizyczną, która w związku z umową zawartą na odległość działa w celach niezwiązanych z jakąkolwiek prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

STRONA: wskazuje stronę internetową, której właścicielem jest Hocoboin di Via Rizziconi 18/20 - 00110 Rome - numer VAT IT14126721001 - Rea: Rm-1508324 Rzym oznaczony przez URL www.hobocoin.it

PRODUKTY: oznacza towary sprzedawane przez Hocoboin klientowi wskazanemu w potwierdzeniu zamówienia i posiadające cechy i właściwości opisane na stronie.

STRONY: oznacza Hocoboin i klienta wspólnie.

UMOWA: oznacza umowę, regulowaną przez niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zawartą pomiędzy Hocoboin a klientem po przyjęciu przez Hocoboin potwierdzenia zamówienia, na mocy której Hocoboin zobowiązuje się do dostarczenia produktów klientowi, zgodnie z metodami i warunkami określonymi poniżej.

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA: oznacza akceptację przez klienta, przekazaną Hocoboin za pośrednictwem transmisji elektronicznej, ceny jednostkowej produktu (lub łącznej ceny produktów, w przypadku zakupu wielu towarów), kosztów transportu, cech i jakości produktu (lub produktów) oraz postanowień zawartych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży.

2. Umowa

Otrzymanie przez Hocoboin potwierdzenia zamówienia, przesłanego przez klienta drogą elektroniczną, przesądza o zawarciu umowy.

Wraz z zawarciem umowy Hocoboin zobowiązuje się do dostarczenia klientowi produktów, na warunkach określonych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży, z zastrzeżeniem prawa Hocoboin do nierealizowania zamówień wobec podmiotów, które nie dają wystarczających gwarancji. wypłacalności.

Przekazanie potwierdzenia zamówienia oznacza zatem pełną znajomość i akceptację przez klienta niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, jak również dodatkowych informacji zawartych na stronach internetowych witryny, o których mowa w tym dokumencie i połączonych za pomocą linków.

Po zawarciu umowy wraz z otrzymaniem przez Hocoboin potwierdzenia zamówienia, Hocoboin prześle klientowi wiadomość e-mail zawierającą szczegóły dotyczące zamówienia (ceny, ilości i cechy produktów).

3. Oświadczenia

Produkty są przedstawione i uwidocznione na stronie internetowej w sposób dokładny i odpowiadający cechom faktycznie posiadanym. Produkty mogą nieznacznie różnić się od tych widocznych na zdjęciach, zwłaszcza gdy używane są oficjalne, generowane komputerowo zdjęcia katalogowe, które nie przedstawiają rzeczywistego przedmiotu. W każdym przypadku Hocoboin nie jest w stanie zagwarantować dokładnej zgodności z rzeczywistością w odniesieniu do obrazów i kolorów, jakie pojawiają się na monitorze klienta.

Strony wzajemnie zgadzają się, że produkty prezentowane na stronie mogą nie być już dostępne lub w sprzedaży w momencie uzyskania przez użytkownika dostępu do strony, a ceny względne mogą podlegać aktualizacji.

4. Płatności

Zamówienia są zatwierdzane dopiero po otrzymaniu płatności. Płatność za zamówienie jest zawsze dokonywana w tym samym czasie, co zamówienie.

Zapłata ceny produktów i odpowiednich kosztów wysyłki musi być dokonana przez konsumenta za pomocą jednej z metod podanych na stronie.

W przypadku płatności za pośrednictwem PayPal, informacje finansowe są wprowadzane bezpośrednio do systemu płatności PayPal, bez możliwości dostępu do nich przez Hocoboin lub osoby trzecie w jakikolwiek sposób.

5. Wysyłka

W celu zapoznania się ze szczegółowymi metodami dostawy produktów, patrz sekcja dotycząca wysyłki, której postanowienia stanowią integralną i istotną część niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i dlatego są uważane za w pełni znane i akceptowane przez klienta w momencie wysłania potwierdzenia zamówienia. .

6. Reklamacje

W celu uzyskania wyjaśnień lub złożenia jakiejkolwiek reklamacji z firmą Hocoboin można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem [email protected].

7. Prawo do odstąpienia od umowy i gwarancje

Zobacz szczegółowe informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy i gwarancji.

Zobacz szczegółowe informacje dotyczące 24-miesięcznej gwarancji

9. Fakturowanie

Ceny są ostateczne, zawierają podatek VAT w stosownych przypadkach lub nie zawierają podatku VAT (system marży). Hocoboin ureguluje fiskalnie każdą sprzedaż poprzez adnotację w rejestrze opłat lub, na życzenie, poprzez wystawienie faktury. Faktura musi być wymagana w momencie zamówienia zakupu, zgodnie z i dla celów artykułu 22 Dekretu Prezydenckiego 10/26/1972 N. 633; wystawienie faktury nie jest obowiązkowe, chyba że klient zażąda jej najpóźniej w momencie operacji.

W przypadku prawie wszystkich proponowanych przedmiotów, podatek VAT jest płacony w systemie marży zgodnie z dekretem legislacyjnym 41/1995 Art. 38 ust. 1, okres pierwszy; dlatego w tym przypadku faktura nie stanowi tytułu do rekompensaty lub odliczenia podatku, nawet jeśli nabywca czyni to w ramach działalności gospodarczej.

10. Siła wyższa

W przypadku wystąpienia siły wyższej, strona naruszająca umowę niezwłocznie poinformuje o tym drugą stronę.

11. Uwagi prawne.

Dla wszelkich sporów sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania (lub siedziby) konsumenta.

12. Prawo właściwe.

Umowa podlega prawu włoskiemu.

13. Akceptacja warunków sprzedaży

Wraz z zakupem oświadczasz, że akceptujesz w pełni i bez żadnych zastrzeżeń wszystkie warunki sprzedaży opublikowane tutaj.

14. Przejście ryzyka

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów, z przyczyn nie leżących po stronie Hocoboin, przechodzi na konsumenta tylko wtedy, gdy ten, lub osoba trzecia przez niego wyznaczona i różna od przewoźnika, wejdzie w sposób materialny w posiadanie towarów, zgodnie z "art. 63 dekretu ustawodawczego 206/2005, zmienionego dekretem ustawodawczym. 21/2014.

Firma Hocoboin di Massimo Cuccagna informuje użytkownika, który posiada status konsumenta zgodnie z art. 3, ust. 1, lit. a) Kodeksu konsumenckiego, że została utworzona europejska platforma do rozwiązywania sporów konsumenckich online (tzw. platforma ODR). Platforma ODR jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ; za jej pośrednictwem użytkownik będący konsumentem będzie mógł zapoznać się z listą organów ADR, znaleźć link do strony internetowej każdego z nich i rozpocząć procedurę rozwiązywania online sporu, w którym uczestniczy.

Produkt dodany do listy życzeń